นายกรัฐมนตรี เป็นประธานสักขีพยาน 6 กระทรวงร่วมลงนามความร่วมมือ "โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล"

 นายกรัฐมนตรี เป็นประธานสักขีพยาน 6 กระทรวงร่วมลงนามความร่วมมือ "โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล"


พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานสักขีพยานลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ"โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล" (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กับกระทรวงมหาดไทย กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงพลังงาน โดยมีผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการเข้าร่วม อาทิ พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, พล.อ.สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และนายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อวันจันทร์ที่ 21 มกราคม 2562 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศธ. กล่าวรายงานว่า โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล หรือ “1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ” มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาโรงเรียนในท้องถิ่นระดับตำบล ให้เป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพ มีความเข้มแข็งทางวิชาการ และมีความพร้อมในการพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรม งานอาชีพ และสุขอนามัย สามารถให้บริการการศึกษาแก่นักเรียนและชุมชน รวมทั้งยังเป็นการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ที่จะช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา เชื่อมโยงสู่การแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ทั้งภาคเอกชน บ้าน วัด รัฐ และโรงเรียนอีกด้วย

สำหรับการดำเนินการในขั้นต้น  สพฐ.ได้คัดเลือกโรงเรียนระดับประถมศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) ทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการ โดยพิจารณาจากความพร้อมของแต่ละโรงเรียน ทั้งในเรื่องของที่ตั้งที่อยู่ในบริเวณศูนย์กลางของชุมชน ความสะดวกในการคมนาคม การสื่อสาร มีพื้นที่เพียงพอต่อการจัดการเรียนรู้และกิจกรรมต่าง ๆ ตลอดจนสามารถรองรับจำนวนนักเรียนที่อาจจะเพิ่มขึ้นในอนาคต โดยกระบวนการคัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการได้ผ่านการพิจารณาและความเห็นชอบจากประชาคมระดับตำบล ระดับอำเภอ และระดับจังหวัดในพื้นที่แล้ว จากนั้น ศธ.และหน่วยงานร่วมโครงการ จะเร่งพัฒนาโรงเรียนให้ประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้โดยเร็ว

โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) มุ่งเน้นการพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพ และได้มาตรฐานตามบริบทของตนเอง เพื่อสร้างโอกาสให้นักเรียนในพื้นที่ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่ เกิดความเท่าเทียมและครอบคลุมทั่วประเทศ เป็นการลดความเหลื่อมล้ำด้านการจัดการศึกษาของประเทศ โดยมีโรงเรียนศูนย์กลางของชุมชนเป็นต้นแบบ สร้างความเชื่อมั่นด้านคุณภาพ นำไปสู่การร่วมกันจัดกิจกรรมทางการศึกษาที่เป็นประโยชน์ เชื่อมโยงความสัมพันธ์กับชุมชนได้อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ

โดยมีเป้าหมายที่สำคัญ 4 ส่วน ได้แก่

1) มีโรงเรียนประจำตำบล อย่างน้อยตำบลละ 1 โรงเรียน ที่มีความเข้มแข็งทางวิชาการ มีคุณธรรมจริยธรรม งานอาชีพ และสุขภาพอนามัย ให้บริการการศึกษาแก่นักเรียนและชุมชน อย่างมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

2) ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีความพร้อมในทุกด้าน ทั้งสมรรถนะและศักยภาพในการบริหารจัดการ ตลอดจนมีความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมการเรียนการสอน

3) นักเรียนทุกคนในตำบล ได้รับโอกาสและเข้าถึงการบริการและสวัสดิการทางการศึกษาที่มีคุณภาพและเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา แก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคมในท้องถิ่นชนบท

4) นักเรียนได้รับการพัฒนา ทั้งด้านสติปัญญา ความฉลาดทางอารมณ์ ทัศนคติ และพัฒนาการด้านร่างกายที่เหมาะสมกับช่วงวัย ควบคู่กับการปฏิบัติตามค่านิยม 12 ประการ

ในส่วนของการสนับสนุนจากรัฐบาล ได้ให้การสนับสนุน 3 ด้าน ดังนี้

1) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ทั้งอาคารเรียน อาคารประกอบ โรงอาหาร โรงพลศึกษา สนามฟุตบอล ระบบคมนาคม ระบบไฟฟ้าและระบบพลังงานทางเลือก ระบบประปาน้ำดื่ม ระบบบำบัดน้ำเสีย เครือข่ายโทรศัพท์ สัญญาณอินเตอร์เน็ต เครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์อื่น ๆ ระบบบำบัดขยะ ด้านโภชนาการและสุขภาพของนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา ตลอดจนสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการหรือผู้มีความต้องการเป็นพิเศษ

2) ด้านการส่งเสริมการศึกษา ให้การสนับสนุนการเรียนการสอนด้านวิชาการ ด้านภาษาอังกฤษและภาษาจีน รวมทั้งสร้างสื่อและนวัตกรรมให้เป็นคลังความรู้ในโรงเรียน และจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการพัฒนา การส่งเสริมอาชีพเพื่อสร้างการเป็นผู้ประกอบการ ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ องค์ความรู้ด้านการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ ตลอดจนการพัฒนาเพิ่มทักษะของผู้บริหารให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และทักษะของครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยมุ่งเน้นที่ผู้เรียนเป็นสำคัญ พร้อมสนับสนุนค่าวัสดุรายหัวของนักเรียนด้วย

3) ด้านการสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วม โดยเน้นให้หน่วยงานในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายการพัฒนา สนับสนุนความร่วมมือระหว่างศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียน และชุมชน รวมทั้งส่งเสริมความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับหน่วยงานในท้องถิ่นด้วย ในส่วนของผู้บริหารและครู จะส่งเสริมทักษะการสื่อสารและความร่วมมือเพื่อต่อยอดการพัฒนาอย่างเต็มที่ พร้อม ๆ กับการพัฒนาคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อร่วมพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลต่อไป


โลโก้ "โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล"


พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวปาฐกถถาพิเศษในงานเปิดตัวโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ตอนหนึ่งว่า การพัฒนาการศึกษาเป็นกลไกหลักในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีทักษะในการประกอบอาชีพ ลดความเหลื่อมล้ำ เป้าหมายไปสู่การสร้างคนดี คนเก่ง มีคุณธรรม เป็นกำลังสำคัญของชาติ รัฐบาลให้ความสำคัญกับการปฏิรูปการศึกษาพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพ ขยายโอกาสการเรียนรู้ในชุมชนและในเมือง

ทั้งนี้ โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาที่สร้างความเท่าเทียม สิ่งที่สำคัญคือ การเรียนรู้นอกห้องเรียน เสริมสร้างความรู้ สร้างภูมิคุ้มกันในการอยู่ในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว ครูต้องสอนให้รู้เท่าทันโลก รวมไปถึงเท่าทันเทคโนโลยี มีการคิดวิเคราะห์ กล้าแสดงออกในทางที่ถูก ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ สร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิต

นายกรัฐมนตรีได้กล่าวย้ำว่า การมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นเป็นสิ่งที่สำคัญ เด็กต้องเรียนรู้เรื่องราวท้องถิ่นของตนเอง จากผู้รู้ ผู้ที่มีประสบการณ์สร้างจิตสำนึกรักท้องถิ่นเพื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่นำความรู้ความสามารถมาพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง นอกจากนี้ทุกภาคส่วนต้องมาช่วยกันพัฒนาการศึกษาของชุมชนท้องถิ่น ให้เป็นรูปธรรมและรวมตัวกันเป็นเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันสร้างนำไปสู่การเป็นชุมชนที่มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีได้เดินเยี่ยมชมนิทรรศการ โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ได้แก่ ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ห้องเรียนภาษาอังกฤษ ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Library) สนามฟุตบอลจำลอง สนามเด็กเล่น

Written by ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี
ขอบคุณข้อมูลเพิ่มเติม ทำเนียบรัฐบาล

Photo Credit ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี
Rewriter นวรัตน์ รามสูต
Editor/Graphic บัลลังก์ โรหิตเสถียร


[ข่าวอื่นๆ ในหมวดนี้]

ผอ.รร.สังกัด สพป.เชียงใหม่เขต 4 เข้าร่วมอบรมโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประชุมเชิงปฏิบัติการผู้อำนวยการโรงเรียน ในโครงการโรงเรียนคณุภาพประจำตำบล รุ่นที่ 4 วนัที่ 17 –19 กมุภาพันธ์2562 ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔ ได้คัดเลือกโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ในสังกัดอำเภอสารภี หางดง สันป่าตอง แม่วางและดอยหล่อ โดยมีโรงเรียนจำนวน ๓๗ โรง ได้เข้าร่วมโครงการ โดยมีผุ้อำนวยการโรงเรียนครบทุกโรงเข้าร่วมประชุมสัมมนาในครั้งนี้

Timeline โรงเรียนบ้านปางขอน

การวางแผนการดำเนินการตามโครงการ 1ตำบล 1โรงเรียนคุณภาพ ของโรงเรียนบ้านปางขอน ตำบลห้วยชมภู อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1

โรงเรียนบ้านอ้อน ร่วมกิจกรรมเสวนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในตำบลบ้านอ้อน

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562นายวีรยุทธ์ ควรคิด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอ้อน โรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สังกัด สพป.ลำปาง เขต 1 ได้เข้าร่วมเสวนากิจกรรมรักเธออำเภองาว สัญจร ณ บริเวณน้ำตกแม่แก้ แหล่งท่องเที่ยวของตำบล

โรงเรียนชุมชนบ้านปูยุดร่วมกิจกรรมระดับตำบล

วันนี้เวลา 09.00 น.โรงเรียนชุมชนบ้านปูยุดนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมระดับตำบลและนักเรียนส่วนหนึ่งได้แสดงซีละอาเนาะฮารีเมาในงานพืธีเปิดด้วย

ประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1

วันที่13ก.พ.62 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 เป็นตามนโยบายของรัฐบาล “เด็กจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ต้องอ่านออกเขียนได้ และต้องมีระบบการประเมินที่เป็นรูปธรรม”

สพป.สงขลา เขต 2

สพป.สงขลา เขต 2 ได้จัดประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนเพื่อระดมแนวความคิดการขับเคลื่อนโรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ให้กับผู้อำนวยการโรงเรียน จำนวน 30 โรงเรียน