สพฐ.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ระหว่างวันที่ 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2562 ณโรงแรมริเวอร์ไซต์ กรุงเทพมหานคร

 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เป็นหน่วยงานหลักในการจัดการศึกษา ได้รับมอบหมายนโยบายจากนายกรัฐมนตรีให้ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) ให้บรรลุตามเป้าหมาย โดยเร่งดำเนินการโครงการให้เป็นรูปธรรมและมีความยั่งยืนสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม เพื่อลดความเหลื่อมล้ำด้านการจัดการศึกษาของประเทศ

 

 

 


[ข่าวอื่นๆ ในหมวดนี้]

ผอ.รร.สังกัด สพป.เชียงใหม่เขต 4 เข้าร่วมอบรมโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประชุมเชิงปฏิบัติการผู้อำนวยการโรงเรียน ในโครงการโรงเรียนคณุภาพประจำตำบล รุ่นที่ 4 วนัที่ 17 –19 กมุภาพันธ์2562 ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔ ได้คัดเลือกโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ในสังกัดอำเภอสารภี หางดง สันป่าตอง แม่วางและดอยหล่อ โดยมีโรงเรียนจำนวน ๓๗ โรง ได้เข้าร่วมโครงการ โดยมีผุ้อำนวยการโรงเรียนครบทุกโรงเข้าร่วมประชุมสัมมนาในครั้งนี้

Timeline โรงเรียนบ้านปางขอน

การวางแผนการดำเนินการตามโครงการ 1ตำบล 1โรงเรียนคุณภาพ ของโรงเรียนบ้านปางขอน ตำบลห้วยชมภู อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1

โรงเรียนบ้านอ้อน ร่วมกิจกรรมเสวนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในตำบลบ้านอ้อน

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562นายวีรยุทธ์ ควรคิด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอ้อน โรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สังกัด สพป.ลำปาง เขต 1 ได้เข้าร่วมเสวนากิจกรรมรักเธออำเภองาว สัญจร ณ บริเวณน้ำตกแม่แก้ แหล่งท่องเที่ยวของตำบล

โรงเรียนชุมชนบ้านปูยุดร่วมกิจกรรมระดับตำบล

วันนี้เวลา 09.00 น.โรงเรียนชุมชนบ้านปูยุดนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมระดับตำบลและนักเรียนส่วนหนึ่งได้แสดงซีละอาเนาะฮารีเมาในงานพืธีเปิดด้วย

ประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1

วันที่13ก.พ.62 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 เป็นตามนโยบายของรัฐบาล “เด็กจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ต้องอ่านออกเขียนได้ และต้องมีระบบการประเมินที่เป็นรูปธรรม”

สพป.สงขลา เขต 2

สพป.สงขลา เขต 2 ได้จัดประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนเพื่อระดมแนวความคิดการขับเคลื่อนโรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ให้กับผู้อำนวยการโรงเรียน จำนวน 30 โรงเรียน