1 ตำบล 1 โรงเรียน ประชุมผอ.โรงเรียนโรงเรียนคุณภาพ รุ่นที่ 6 จังหวัดขอนแก่น

การประชุมเชิงปฏิบัติการ ผู้อำนวยการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ๑ ตำบล ๑โรงเรียนคุณภาพ รุ่นที่ ๖ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โดยสำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน นำโดยว่าที่ร้อยตรี ดร. ธนุ วงษ์จินดา ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวบรรยายการจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้งบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ที่ได้จัดสรรงบประมาณลงสู่การจัดการศึกษา ตามโครงการแผนงานต่างๆ ยึดตามข้อมูลนักเรียนในระบบ  Data Management Center : DMC ในโรงเรียน  วิทยากรบรรยายให้ความรู้การจัดการเรียนรู้สู่การพัฒนาประเทศ วิทยาการคำนวณ ทำไมต้องเป็นโรงเรียนประจำตำบล ชี้แนะการเขียนใบงานระดมความคิด  การจัดทำTimeline โดยทำเป็น Info graphic โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียนประถมศึกษา  ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จากจังหวัด กาฬสินธุ์ ขอนแก่น นครพนม บึงกาฬ เลย ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยม  ผอ.สพม.๑๙,๒๒, ๒๔,๒๕,๒๗,๓๐,๓๑,๓๒  รวมทั้งสิ้น ๗๖๖  คน ในการนี้ นายวสันต์  สัตยคุณ ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต ๕   พร้อม ผอ.โรงเรียนเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ จำนวน ๕๕ คน จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๕- ๒๗  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ โรงแรมเจริญธานี  อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

 


[ข่าวอื่นๆ ในหมวดนี้]

กิจกรรมธรรมศึกษาในโรงเรียน

ในวันศุกร์ทุกสัปดาห์ โรงเรียนจัดกิจกรรมธรรมศึกษาให้กับนักเรียนได้ใกล้ชิดศาสนาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทำความดีละเว้นความชั่ว

การป้องกันโรคไข้เลือกออกกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ุลูกน้ำยุงลาย

โรงเรียนบ้านหนองครก สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 จัดกิจกรรมรณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายเพื่อป้องกันโรคไข้เลือกออกในชุมชน และโรงเรียน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 กำหนดจัดงาน“วันเกียรติยศเราสร้างเองได้ ปีที่ 11”

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 กำหนดจัดงาน“วันเกียรติยศเราสร้างเองได้ ปีที่ 11”

เชิญผู้บริหารในสังกัดร่วมประชุมมอบนโยบายจากผอ.กลุ่มใน สพป.ขอนแก่น เขต 5

เชิญผู้บริหารในสังกัดร่วมประชุมมอบนโยบายจากผอ.กลุ่มใน สพป.ขอนแก่น เขต 5 และคณะกรรมการดำเนินการ “ วันเกียรติยศเราสร้างเองได้ ปีที่ 11 ....งานเกษียณอายุราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2563

การแข่งขันกีฬา-กรีฑา นักเรียนศูนย์เครือข่ายโรงเรียนนาจานซำยาง โซนตำบลซำยาง ตำบลภูห่าน ประจำปี 2563

การแข่งขันกีฬา-กรีฑา นักเรียนศูนย์เครือข่ายโรงเรียนนาจานซำยาง โซนตำบลซำยาง ตำบลภูห่าน ประจำปี 2563

งานนิเทศ กำกับติดตาม วัดผลประเมินผล ปีการศึกษา 2562

งานนิเทศ กำกับติดตาม วัดผลประเมินผล ปีการศึกษา 2562