1 ตำบล 1 โรงเรียน ประชุมผอ.โรงเรียนโรงเรียนคุณภาพ รุ่นที่ 6 จังหวัดขอนแก่น

การประชุมเชิงปฏิบัติการ ผู้อำนวยการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ๑ ตำบล ๑โรงเรียนคุณภาพ รุ่นที่ ๖ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โดยสำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน นำโดยว่าที่ร้อยตรี ดร. ธนุ วงษ์จินดา ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวบรรยายการจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้งบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ที่ได้จัดสรรงบประมาณลงสู่การจัดการศึกษา ตามโครงการแผนงานต่างๆ ยึดตามข้อมูลนักเรียนในระบบ  Data Management Center : DMC ในโรงเรียน  วิทยากรบรรยายให้ความรู้การจัดการเรียนรู้สู่การพัฒนาประเทศ วิทยาการคำนวณ ทำไมต้องเป็นโรงเรียนประจำตำบล ชี้แนะการเขียนใบงานระดมความคิด  การจัดทำTimeline โดยทำเป็น Info graphic โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียนประถมศึกษา  ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จากจังหวัด กาฬสินธุ์ ขอนแก่น นครพนม บึงกาฬ เลย ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยม  ผอ.สพม.๑๙,๒๒, ๒๔,๒๕,๒๗,๓๐,๓๑,๓๒  รวมทั้งสิ้น ๗๖๖  คน ในการนี้ นายวสันต์  สัตยคุณ ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต ๕   พร้อม ผอ.โรงเรียนเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ จำนวน ๕๕ คน จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๕- ๒๗  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ โรงแรมเจริญธานี  อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

 


[ข่าวอื่นๆ ในหมวดนี้]

ภาพโครงการเรียนรู้วิถีชุมชนบนโลกออนไลน์กับมัคคุเทศก์น้อยหัวใจไอที

โครงการเรียนรู้วิถีชุมชนบนโลกออนไลน์กับมัคคุเทศก์น้อยหัวใจไอทีซึ่งทางมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ร่วมกับโรงเรียนสักงามประชาสรรค์ฯ เป็นโครงการที่ให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้ชุมชนบ้านสักงาม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 จัดงาน “เกียรติยศเราสร้างเองได้ ปีที่ 10”

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 จัดงาน “เกียรติยศเราสร้างเองได้ ปีที่ 10” ณ หอประชุมอาคารหลวงพ่อสายทอง เตชะธัมโม โดยได้รับเกียรติจาก นายสิทธิกุล ภูคำวงศ์ รองนายก อบจ.ขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิดและมอบเกียรติบัตร โล่รางวัลให้แก่ ครูและโรงเรียนในสังกัด สพป.ขอนแก่น เขต 5

สพป สกลนคร เขต ๒ อบรม ทบทวน หลักสูตรสถานศึกษาตามโครงการ โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ได้ดำเนินการอบรม และทบทวนหลักสูตรสถานศึกษาในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำบล(1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ ) จำนวน 49 โรงเรียน

กำกับ ติดตาม บำบัด รณรงค์ต่อต้านผู้เกี่ยวข้องกับสารเสพติดในสถานศึกษา

กำกับ ติดตาม บำบัด รณรงค์ต่อต้านผู้เกี่ยวข้องกับสารเสพติดในสถานศึกษา

เตรียมความพร้อมด้านการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนคุณภาพ

โรงเรียนบ้านเมืองเสือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 เตรียมความพร้อมด้านห้องเรียนให้มีคอมพิวเตอร์ ทุกห้องเรียน พร้อมระบบอินเตอร์เน็ตที่สามารถใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รณรงค์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

15มี.ค.62 นักเรียนและคณะครู ร.ร.บ้านกราม สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 เดินรณรงค์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร อย่าลืม! ในวันอ าทิย์ ที่ 24 มีนาคม 2562 เวลา 08.00-17.00 น. "สร้างสรรค์ประเทศไทย พร้อมใจไปเลือกตั้ง" นะครับ