1 ตำบล 1 โรงเรียน ประชุมผอ.โรงเรียนโรงเรียนคุณภาพ รุ่นที่ 6 จังหวัดขอนแก่น

การประชุมเชิงปฏิบัติการ ผู้อำนวยการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ๑ ตำบล ๑โรงเรียนคุณภาพ รุ่นที่ ๖ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โดยสำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน นำโดยว่าที่ร้อยตรี ดร. ธนุ วงษ์จินดา ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวบรรยายการจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้งบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ที่ได้จัดสรรงบประมาณลงสู่การจัดการศึกษา ตามโครงการแผนงานต่างๆ ยึดตามข้อมูลนักเรียนในระบบ  Data Management Center : DMC ในโรงเรียน  วิทยากรบรรยายให้ความรู้การจัดการเรียนรู้สู่การพัฒนาประเทศ วิทยาการคำนวณ ทำไมต้องเป็นโรงเรียนประจำตำบล ชี้แนะการเขียนใบงานระดมความคิด  การจัดทำTimeline โดยทำเป็น Info graphic โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียนประถมศึกษา  ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จากจังหวัด กาฬสินธุ์ ขอนแก่น นครพนม บึงกาฬ เลย ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยม  ผอ.สพม.๑๙,๒๒, ๒๔,๒๕,๒๗,๓๐,๓๑,๓๒  รวมทั้งสิ้น ๗๖๖  คน ในการนี้ นายวสันต์  สัตยคุณ ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต ๕   พร้อม ผอ.โรงเรียนเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ จำนวน ๕๕ คน จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๕- ๒๗  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ โรงแรมเจริญธานี  อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

 


[ข่าวอื่นๆ ในหมวดนี้]

การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการนำเสนอสื่อนวัตกรรม ปีการศึกษา 2562

การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการนำเสนอสื่อนวัตกรรมของครูผู้สอนวิชาภาษาไทย ระดับชั้น ป.1-3 โครงการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์โรงเรียนบ้านกุดเรือ

วันที่ 22-23 สิงหาคม 2562 โรงเรียนบ้านกุดเรือ นำโดยนางเสริมสวย วงศ์ด้วง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดเรือ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านกุดเรือ ร่วมกันจัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ให้นักเรียน ซึ่งแบ่งกิจกรรมออกเป็นสองวัน วันที่ 22 สิงหาคม 2562 เป็นกิจกรรมเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ ส่วนวันที่ 23 สิงหาคม 2562 เป็นกิจกรรมเกี่ยวกับคณฺิตศาสตร์

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์และ STEM Education

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา โรงเรียนบ้านนามะเฟือง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1 ดำเนินการจัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์และ STEM Education ซึ่งนักเรียนได้รับทั้งความรู้ และความสนุกสนานอย่างเติมที่

กิจกรรม Show & Share โครงการ U-school ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ เชิดชูภูมิปัญญาท้องถิ่น

โรงเรียนบ้านนามะเฟือง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 เข้าร่วมกิจกรรม Show & Share โครงการ U-school ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ เชิดชูภูมิปัญญาท้องถิ่น กับวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู เนื่องในงานประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนระดับชาติ วันที่16 สิงหาคม 2562 ณ วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์

บรรยากาศการถ่ายทำ VTR รายการไมค์ทองคำ 8 เด็กหญิงปิยณัฐ ผิวสะอาด นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านนามะเฟือง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1

บรรยากาศการถ่ายทำ VTR รายการไมค์ทองคำ 8 เด็กหญิงปิยณัฐ ผิวสะอาด นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านนามะเฟือง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1

ออกนิเทศ ติดตามประเมินผลพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ ปีการศึกษา 2562

สพป.ขอนแก่น เขต 5ออกนิเทศ ติดตามประเมินผลพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ ปีการศึกษา 2562