สพป สกลนคร เขต ๒ จัดประชุมทำแผนปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฏาคม ๒๕๖๒ ณ หอประชุมรวมใจสามัคคี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต๒

ดร. เจริญ  ราชโสภา  ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต๒  เป็นประธานการจัดประชุมทำแผนปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฏาคม ๒๕๖๒ ณ หอประชุมรวมใจสามัคคี โดยมี รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา  ปริวัฎ  พุกพูน ผู้รับผิดชอบงาน โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล รายงานความก้าวหน้าของโครงการและขยายผลการขับเคลื่อนนโยบาย โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๒  ในงานนี้ ดร.พิชานันท์  นิฐิวิรุฬ ศน. ผู้รับผิดชอบกำกับติดตามได้ให้แนวทางและกรอบความคิด จุดเน้นในการทำแผนปีงบประมาณ ๒๕๖๓  และ ผอ.แก้วกล้า  ประชานันท์  ผอ.โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพ ๑๒๖  ประธานกลุ่มโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๒ ได้ให้รายละเอียดในฐานะตัวแทนที่เข้าประชุม ที่ สพฐ จัดขึ้น เมื่อครั้งประชุมเมื่อวันที่ ๒๓ - ๒๕  มิถุนายน ๒๕๖๒ เพื่อให้แต่ละโรงเรียนได้จัดทำแผนงบประมาณให้สอดคล้องกับบริบทของแต่ละโรงเรียน เพื่อนำมาหลอมรวมให้เป็นภาพรวมของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๒ และร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้


[ข่าวอื่นๆ ในหมวดนี้]

การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการนำเสนอสื่อนวัตกรรม ปีการศึกษา 2562

การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการนำเสนอสื่อนวัตกรรมของครูผู้สอนวิชาภาษาไทย ระดับชั้น ป.1-3 โครงการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์โรงเรียนบ้านกุดเรือ

วันที่ 22-23 สิงหาคม 2562 โรงเรียนบ้านกุดเรือ นำโดยนางเสริมสวย วงศ์ด้วง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดเรือ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านกุดเรือ ร่วมกันจัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ให้นักเรียน ซึ่งแบ่งกิจกรรมออกเป็นสองวัน วันที่ 22 สิงหาคม 2562 เป็นกิจกรรมเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ ส่วนวันที่ 23 สิงหาคม 2562 เป็นกิจกรรมเกี่ยวกับคณฺิตศาสตร์

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์และ STEM Education

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา โรงเรียนบ้านนามะเฟือง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1 ดำเนินการจัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์และ STEM Education ซึ่งนักเรียนได้รับทั้งความรู้ และความสนุกสนานอย่างเติมที่

กิจกรรม Show & Share โครงการ U-school ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ เชิดชูภูมิปัญญาท้องถิ่น

โรงเรียนบ้านนามะเฟือง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 เข้าร่วมกิจกรรม Show & Share โครงการ U-school ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ เชิดชูภูมิปัญญาท้องถิ่น กับวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู เนื่องในงานประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนระดับชาติ วันที่16 สิงหาคม 2562 ณ วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์

บรรยากาศการถ่ายทำ VTR รายการไมค์ทองคำ 8 เด็กหญิงปิยณัฐ ผิวสะอาด นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านนามะเฟือง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1

บรรยากาศการถ่ายทำ VTR รายการไมค์ทองคำ 8 เด็กหญิงปิยณัฐ ผิวสะอาด นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านนามะเฟือง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1

ออกนิเทศ ติดตามประเมินผลพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ ปีการศึกษา 2562

สพป.ขอนแก่น เขต 5ออกนิเทศ ติดตามประเมินผลพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ ปีการศึกษา 2562