อบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนวิทยาการคำนวณ (Computing science) ในโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนวิทยาการคำนวณ (Computing science) ในโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ให้แก่คณะครูที่สอนรายวิชาคณิตศาสตร์ ,วิทยาศาสตร์, เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  และ Engineering รวมทั้งสิ้น 162 คน สำหรับโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต จำนวน 54 โรงเรียน  เมื่อวันที่ 10-11 สิงหาคม  2562 ณ ห้องประชุมหลวงพ่อสายทอง  เตชะธัมโม  สพป.ขอนแก่น เขต 5 ดร.วสันต์  สัตยคุณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 เป็นประธานเปิดการอบรมดังกล่าว โดยมี นางผ่องพันธ์ แพงบุดดี  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์การอบรมฯ ครั้งนี้พื่อให้ข้าราชการครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ,วิทยาศาสตร์ ,เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์   และ Engineering โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณ (Computing science) ด้วยการกิจกรรม “เฟรสโคด,กิจกรรม Computer Science: CS 1, กิจกรรม “สนุกกับการออกแบบและเทคโนโลยี 1, กิจกรรม  ICT  (เทคโนโลยีสารสนเทศ) วิทยากรให้ความรู้ ดร.นพคุณ แงวกุดเรือ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านแฮดศึกษา ,นายวีระชน แสงศรีเรือง ครูชมนาญการพิเศษ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ชมภาพกิจกรรมได้ที่ LINE ครูรร.คุณภาพ สพป.ขอนแก่น เขต 5

ภาพ/ข่าว... Urai lason  ..ICT & PR  KKN5....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


[ข่าวอื่นๆ ในหมวดนี้]

การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการนำเสนอสื่อนวัตกรรม ปีการศึกษา 2562

การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการนำเสนอสื่อนวัตกรรมของครูผู้สอนวิชาภาษาไทย ระดับชั้น ป.1-3 โครงการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์โรงเรียนบ้านกุดเรือ

วันที่ 22-23 สิงหาคม 2562 โรงเรียนบ้านกุดเรือ นำโดยนางเสริมสวย วงศ์ด้วง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดเรือ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านกุดเรือ ร่วมกันจัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ให้นักเรียน ซึ่งแบ่งกิจกรรมออกเป็นสองวัน วันที่ 22 สิงหาคม 2562 เป็นกิจกรรมเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ ส่วนวันที่ 23 สิงหาคม 2562 เป็นกิจกรรมเกี่ยวกับคณฺิตศาสตร์

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์และ STEM Education

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา โรงเรียนบ้านนามะเฟือง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1 ดำเนินการจัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์และ STEM Education ซึ่งนักเรียนได้รับทั้งความรู้ และความสนุกสนานอย่างเติมที่

กิจกรรม Show & Share โครงการ U-school ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ เชิดชูภูมิปัญญาท้องถิ่น

โรงเรียนบ้านนามะเฟือง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 เข้าร่วมกิจกรรม Show & Share โครงการ U-school ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ เชิดชูภูมิปัญญาท้องถิ่น กับวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู เนื่องในงานประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนระดับชาติ วันที่16 สิงหาคม 2562 ณ วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์

บรรยากาศการถ่ายทำ VTR รายการไมค์ทองคำ 8 เด็กหญิงปิยณัฐ ผิวสะอาด นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านนามะเฟือง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1

บรรยากาศการถ่ายทำ VTR รายการไมค์ทองคำ 8 เด็กหญิงปิยณัฐ ผิวสะอาด นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านนามะเฟือง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1

ออกนิเทศ ติดตามประเมินผลพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ ปีการศึกษา 2562

สพป.ขอนแก่น เขต 5ออกนิเทศ ติดตามประเมินผลพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ ปีการศึกษา 2562